CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU SAMOCHODOWEGO
<< Powrót
1. Podstawowe cechy (parametry) trakcyjne i eksploatacyjne pojazdów 
samochodowych
 (parametry w tab. 1-1 str. 12) 

2. Dodatkowe cechy techniczne pojazdu samochodowego 
2.1. Masa własna - masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 
       smarami i cieczami w ilościach normalnych, bez kierującego. 
2.2. Dopuszczalna maca całkowita (dmc) - największa masa pojazdu obciążonego  
       osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. 
2.3. Dopuszczalna ładowność - największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić 
        pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej. 
2.4. Zdolność do pokonywania wzniesień na poszczególnych biegach. 
2.5. Zdolność do przyspieszenia na poszczególnych biegach. 
2.6. Czas rozpędzania przy dmc. 
2.7. Prędkość ekonomiczna - prędkość pojazdu, przy której zużycie paliwa jest 
       najmniejsze.
 
3. Określanie prędkości maksymalnej pojazdu 
Podana w tab. 1-1 str. 12 prędkość maksymalna pojazdu odnosi się do pojazdu nie 
obciążonego. W przypadku pojazdu obciążonego dmc, tą prędkość nazywa się 
maksymalną użyteczną. 
Prędkość maksymalna to największa średnia prędkość, jaką może osiągnąć pojazd 
nie obciążony (lub o dopuszczalnej masie całkowitej) ze startu lotnego na odcinku drogi
o długości 1000m.
Prędkość tą oblicza się wg wzoru:


                                                                                     km/h
gdzie: T - średni czas przejazdu odcinka pomiarowego w sekundach, który 
określa się po dokonaniu trzykrotnego pomiaru czasu przejazdu w obu 
kierunkach.
 
Zadanie domowe. 
Obliczyć maksymalną prędkość pojazdu, jeżeli średni czas przejazdu 
odcinka pomiarowego o długości 1 km wynosi 24 sekundy. 
Odp. 
V = 150 km/h. 
- 9 -
- 10 -