<< Powrót
PALIWA SILNIKOWE
1. Wymagania stawiane paliwom silnikowym 
    - łatwość tworzenia jednorodnej mieszanki paliwowo-powietrznej, 
    - prawidłowy przebieg spalania w różnych warunków eksploatacyjnych 
      (np. paliwa do silników z ZI powinny spalać się bezstukowo), 
    - dużą wartość opałową jako miara energii zawartej w jednostce masy lub objętości 
      paliwa, 
    - trwałość w rożnych warunkach eksploatacji pojazdu, 
    - brak lub niewielkie tworzenie smolistych lub trwałych osadów, 
    - brak własności korozyjnych, 
    - dostateczną niską temperaturę krzepnięcia lub zamarzania, 
    - brak zanieczyszczeń chemicznych (np. siarki, azotu), mechanicznych i wody. 
     
2. Rodzaje paliw silnikowych 
2.1. Paliwa płynne 
      - benzyna, jako paliwo otrzymywane z przeróbki ropy naftowej lub rzadziej w drodze 
        syntezy węgla z wodorem, 
      - olej napędowy, otrzymywany przez rafinację ropy naftowej lub jako produkt syntetyczny
        z węgla brunatnego i jako produkt uboczny rozmaitych procesów chemicznych.
      - biopaliwa w postaci alkoholu, estrów otrzymywanych z olejów roślinnych 
       (np. estryfikacja oleju rzepakowego), jak rownież czysty olej roślinny, który jednak ze 
       względu na dużą gęstośc przed użyciem musi być podgrzany.
  
Uwagi: 
     - Do silników spalinowych stosuje się benzyny z dodatkiem odpowiednich 
       związków chemicznych poprawiających jej własności, np. odporność na spalanie 
       stukowe (do lat 80 XX wieku dodawano w tym celu czteroetylek ołowiu i takie paliwo 
       nazywano etyliną). Obecnie popularna benzyna bezołowiowa zawiera kilka procent 
       węglowodorów aromatycznych oraz eterów z grupy aromatycznych, które skutecznie 
       poprawiają liczbę oktanową.
     - Unia Europejska wymaga od Polski, aby do 2010 r. udział biopaliw w rynku 
       transportowym wyniósł minimum 5,75%. 
2.2. Paliwa gazowe 
        - gaz ziemny, występujący na terenach roponośnych i składa się prawie z czystego 
           metanu, 
        - butan i propan jako węglowodory otrzymywane przy przeróbce ropy naftowej, przy 
          wytwarzaniu syntetycznej benzyny, przy destylacji węgla brunatnego itp.
     
Uwaga: Do silników spalinowych używa się paliwa gazowe w stanie skroplonym, jako 
mieszanina wielu gazów pod następującymi nazwami: 
    - LPG (Liquified Petroleum Gas - gaz skroplony), w skład którego wchodzi przede 
      wszystkim propan i butan w różnych proporcjach oraz niewielkie ilości metanu, 
      etanu i pentanu. 
    - CNG (Compressed Natural Gas - sprężony gaz ziemny), którego głównym 
      składnikiem jest metan.
     
3. Podstawowe własności wybranych paliw silnikowych (tablica).