<< Powrót
PROCES DOLOTU ŚWIEŻEGO ŁADUNKU
- 43 -
- 44 -
Z wykresu indykatorowego przedstawionego na rys. 3.3 str. 33 wynika, że proces dolotu 
(suw dolotu) odbywa od pkt 6 do 1. 
          
1. Wartości ciśnienia i temperatury w charakterystycznych punktach suwu dolotu 
    - ciśnienie na początku dolotu (reszty spalin) p6 = (1,1 - 1,25) p0, gdzie p0 oznacza 
      ciśnienie atmosferyczne, 
    - temperatura pozostałych w cylindrze spalin
 t6 = 700 - 120         i wzrasta ze 
      wzrostem prędkości obrotowej silnika, 
    - ciśnienie przy końcu suwu dolotu w silnikach bez doładowania 
p1 = 70 - 95 kPa i ze 
      wzrostem prędkości obrotowej silnika maleje (różnica ciśnień 
p0 p1 zostaje zużyta na 
      pokrycie oporów przepływu przez rurę dolotową i zawór), 
    - temperatura gazów w cylindrze przy końcu suwu dolotu 
t1 = 70 - 90   
      (z powodu podgrzania ładunku przez ścianki cylindra i przez pozostałe w cylindrze spaliny). 
         

2. Współczynnik napełniania cylindra (sprawność napełniania) 
gdzie: mrz - masa rzeczywista ładunku dostarczonego do cylindra, 
              
m - masa ładunku mieszcząca się w objętości skokowej cylindra w warunkach 
                     normalnych. 
     
Wartości współczynnika napełniania w zależności od rodzaju silnika:
         
    - dla silników czterosuwowych bez doładowania 
          
    - dla silników dwusuwowych bez doładowania
        
Jak z powyższego wynika rzeczywista masa ładunku doprowadzonego do cylindra jest 
mniejsza niż teoretycznie możliwa, bo                . Tylko w przypadku zastosowania sprężarki 
doładującej można otrzymać           .  .
        
Uwaga: Fakt, że współczynnik napełniania jest mniejszy od jedności, spowodowany jest 
wartościami ciśnienia 
p1 i p6, stopniem podgrzania świeżego ładunku oraz oporami jakie 
występują w rurze dolotowej. 
PROCES SPRĘŻANIA
1. Równanie politropy 
Proces sprężania czynnika odbywa się w przybliżeniu według politropy i na wykresie 
indykatorowym odbywa się on od punktu 1 do 2  (rys. 3.3 str. 33). 
Równanie politropy ma postać: 
gdzie: m1 - średni wykładnik politropy (przyjmowany od 1,32 do 1,37). 
Przyczyny zmiany wykładnika politropy w poszczególnych odcinkach krzywej sprężania 
są następujące: 
    - następuje ciągła wymiana ciepła między ściankami silnika a sprężonymi gazami, 
    - prędkość obrotowa silnika nie jest stała, 
    - występują nieszczelności między tłokiem a cylindrem.
          
2. Rozkład temperatury gazów w cylindrze 
    - na początku suwu sprężania: 
t1 = 70 - 130      ,
      
    - w końcu suwu sprężania: 
t2 = 300 - 600       , 
         
3. Ciśnienie przy końcu suwu sprężania 
Przyjmując powyższe założenie proces sprężania odbywa się według równania: 
Po odpowiednich przekształceniach otrzymuje się:
Z powyższej zależności wynika, że ciśnienie przy końcu suwu sprężania zależy od 
ciśnieniana na początku suwu sprężania, od stopnia sprężania i wykładnika politropy.
Ciśnienie to na ogół wynosi: 
    - w silnikach z ZI  
p2 = 0,7 - 1,5 MPa. 
    - w silnikach z ZS  
p2 = 3 - 4,5 MPa.
        
4. Temperatura przy końcu suwu sprężania 
Na podstawie równania politropy 
Po przekształceniach jak w pkt 3 otrzymuje się:
Ćwiczenie. Obliczyć temperaturę czynnika przy końcu suwu sprężania, przyjmując:
Rozwiązanie: