<< Powrót
SILNIKI WIELOCYLINDROWE
- 53-
- 54 -
1. Nierównomierność pracy silnika jednocylindrowego 
Silnik jednocylindrowy pracuje nierównomiernie i wpada w drgania ponieważ: 
    - podczas suwu pracy prędkość obrotowa wału korbowego wzrasta, a podczas  
      pozostałych suwów maleje (bo wylot, dolot i sprężanie są wykonywane kosztem   
      energii kinetycznej nagromadzonej w kole zamachowym w czasie suwu pracy), 
   - ciągle są zmiany ciśnienia gazów w cylindrze, 
   - takie są własności mechanizmu korbowo-tłokowego (o tym na następnych lekcjach).
    
2. Sposoby poprawiania równomierności biegu silnika spalinowego 
2.1. Zastosowanie koła zamachowego o dużej masie na wale korbowym, aby zwiększyć 
moment bezwładności mas wirujących. 
2.2. Zwiększenie liczby cylindrów, przy czym cykl pracy w poszczególnych cylindrach 
powinien być odpowiednio przesunięty, np. w silnikach czterosuwowych o kąt 720 stopni / 
liczbę cylindrów (bo w tym silniku jeden suw pracy przypada na 720 stopni obrotu wału 
korbowego).
        
3. Układy cylindrów silników wielocylindrowych 
Na rys. 3.13 str. 37 przedstawiono najczęściej stosowane układy cylindrów, a tym samym 
układy tłokowo-korbowe, w których kąt wykorbienia ma określoną wartość i oblicza się dla 
silnika czterosuwowego ze wzoru: 
3.1. Układ czterocylindrowy o  wykorbieniach przestawionych pod kątem 180 stopni. 
3.2. Układ sześciocylindrowy o wykorbieniach rozstawionych co 120 stopni. 
3.3. Układ ośmiocylindrowy z wykorbienami przestawionymi co 90 stopni. 
3.4. Układ typu  bokser .  
  5. Kolejność zapłonów (pracy) w silnikach wielocylindrowych  
Dobór kolejności zapłonów ustala się przede wszystkim z uwzględnieniem 
równomierności pracy silnika. Za najwłaściwszą przyjmuje się taką kolejność, przy której
następujące po sobie suwy pracy nie występują w sąsiednich cylindrach. Dzięki temu 
mniejsze są drgania skrętne wału korbowego i obciążenia łożysk silnika (mowa o tym 
będzie na następnych lekcjach). 
W poniższej tablicy podano kolejność zapłonów stosowane w silnikach czterosuwowych. 
Typy silników Kolejność zapłonów
   Silniki rzędowe:
           - trzycylindrowy
           - czterocylindrowy
           - pięciocylindrowy
           - sześciocylindrowy
           - ośmiocylindrowy

   
1-2-3
   1-3-4-2  lub  1-2-4-3
   1-2-4-5-3
   1-5-3-6-2-4  lub  1-4-2-6-3-5
   1-6-2-5-8-3-7-4
   Silniki widlaste:
          - czterocylindrowy
          - sześciocylindrowy
          - ośmiocylindrowy
          - dwunastocylindrowy
    
    
1-4-2-3  lub  1-3-4-2
    1-6-3-5-2-4  lub 1-4-2-5-3-6
    1-5-4-8-6-3-7-2
    1-10-5-7-3-11-6-9-2-12-4-8
    lub  1-9-2-7-4-8-6-10-5-12-3-11
Uwaga do powyższej tablicy:  W przypadku dwóch możliwości kolejności 
zapłonów dla jednego silnika, na pierwszym miejscu jest częściej stosowana.
4. Odmiany usytuowania cylindrów w silnikach spalinowych (rys. 3.14 str. 37)
Na rys. 3.15 str. 37 i rys. 3.16 str. 38 pokazano poglądowo kolejność pracy wybranych 
silników wielocylindrowych. 
        
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 2 str. 41