<< Powrót
URZĄDZENIA POMOCNICZE I DODATKOWE GAZNIKA RZECZYWISTEGO
Jak wynika z lekcji poprzedniej, gaźnik elementarny nie spełnia wymagań gaźników, które 
stosowane są w pojazdach samochodowych. W celu poprawienia niekorzystnej 
charakterystyki gaźnika elementarnego, stosuje się urządzenia pomocnicze korygujące 
skład mieszanki stosownie do otwarcia przepustnicy i obciążenia silnika. Na wykresie 
z poprzedniej lekcji krzywa 
B ilustruje wymagania stawiane pojazdom trakcyjnym, a jej 
poszczególne odcinki odpowiadają poniższym urządzeniom pomocniczym.
  
1. Urządzenie wzbogacające (tzw. ssanie) 
Zadaniem urządzenia rozruchowego jest znaczne wzbogacenie mieszanki w momencie 
rozruchu zimnego silnika. 
Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń rozruchowych mogą być w postaci: 
   - dodatkowego prostego gaźnika, 
   - dodatkowej przepustnicy umieszczonej przed gardzielą (rys. 4.41.str. 59). 
Uwaga: Uruchamianie urządzenia rozruchowego może być mechaniczne przez kierowcę 
(np. linką) lub automatycznie (np. bimetalem reagującego na temperaturę otoczenia).
        
2. Urządzenie biegu jałowego 
Zadaniem urządzenia biegu jałowego jest wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej 
w takim stopniu, aby silnik pracował na wolnych obrotach przy przymkniętej przepustnicy. 
Podstawowymi elementami urządzenia biegu jałowego (rys. 4.41) to: 
   - dysza paliwa wolnych obrotów, 
   - wkręt składu mieszanki posiadający stożek do regulacji szczeliny, przez którą wypływa 
     emulsja paliwowo-powietrzna pod wpływem podciśnienia panującego za niecałkowicie 
     przymkniętą przepustnicą, 
   - wkręt do zmiany położenia przepustnicy (i co za tym idzie do regulacji podciśnienia 
     za nią). 
Uwaga: Emulsja paliwowo-powietrzna to mieszanina paliwa z powietrzem w stosunku 
mniej więcej 1:1. 
      
3. Urządzenie wyrównawcze (kompensacyjne) 
Zadaniem urządzenia wyrównawczego jest utrzymywanie stałego składu mieszanki 
paliwowo-powietrznej w pewnym zakresie prędkości obrotowej lub obciążenia silnika 
(np. przy średnich obrotach silnika). 
Najbardziej znane urządzenia wyrównawcze są w postaci: 
   - studzienki z rurką emulsyjną i dyszą powietrza (rys. 4.40 str. 58), 
   - iglicy, która odsłania i zasłania otwór w głównej dyszy paliwa (stosowanej w niektórych 
     gaźnikach silników motocyklowych). 
4. Pompka przyspieszająca 
Zadaniem pompki przyspieszającej jest wtryśnięcie dodatkowej dawki paliwa do gardzieli 
gaźnika gdy kierowca gwałtownie naciśnie na pedał gazu (daje to chwilowe wzbogacenie 
mieszanki paliwowo-powietrzne)j. 
Spotyka się najczęściej dwa rodzaje pompek przyspieszających: 
   - tłoczkowa (rys. 4.41), w której tłoczek jest pasowany ze znacznym luzem (aby przy 
      powolnym przesuwaniu tłoczka paliwo mogło swobodnie przemieścić się nad tłoczek), 
   - przeponowa z zaworkami zwrotnymi (kilka otworów w przeponie pozwala na 
      przepłynięcie paliwa nad przeponę, gdy jej ruch jest powolny).
       
5. Urządzenie wzbogacające 
Zadaniem urządzenia wzbogacającego jest znaczne wzbogacenie mieszanki 
paliwowo-powietrznej przy całkowicie lub prawie całkowicie otwartej przepustnicy. 
Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń wzbogacających mogą być m.in. w postaci: 
   - dodatkowego rozpylacza umieszczonego nad gardzielą (rys. 4.41), 
   - dodatkowego zaworu otwieranego układem dźwigni, który połączony jest 
      z przepustnicą. 
Uwaga: Niektóre gaźniki posiadają dodatkowe urządzenia, które przyczyniają się do 
zmniejszenia zużycia paliwa i nie pozwalają na przedostanie się nie spalonego paliwa do 
atmosfery. Do takich urządzeń m.in. zaliczane jest: 
   - zawór elektromagnetyczny odcinający układ biegu jałowego po wyłączeniu zapłonu 
     (rys. 4.42 str. 59), 
   - zawór hamowania silnikiem (ZHS), który odcina układ biegu jałowego w momencie 
     przymknięcia przepustnicy (rys. 4.43 str. 60).
       
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 8 str. 83.