<< Powrót
ZASADY DOBORU PRZEŁOŻEŃ STOPNIOWYCH SKRZYNEK BIEGÓW cd.
4.2. Wartości przełożeń pośrednich i liczba biegów skrzynki 
Pomiędzy wartościami kolejnych przełożeń zachodzi pewien związek, który da się opisać 
zależnością: 
gdzie: q - stała o określonej wartości, nazywana ilorazem ciągu 
                 geometrycznego. 
Jeżeli wartości przełożeń pośrednich rosną w postępie geometrycznym, to można 
z powyższego związku wyznaczyć ogólną zależność do określania wartości przełożeń 
pośrednich:
 
gdzie: x - numer kolejnego biegu pośredniego, 
        
x-1 - numer biegu poprzedniego.  
Natomiast iloraz tego postępu geometrycznego wynosi: 
gdzie: z - liczba przełożeń (biegów). 
Logarytmując stronami powyższy iloraz i po odpowiednich przekształceniach otrzymuje się
wzór na liczbę przełożeń (biegów) skrzynki biegów 
Uwaga: Znając obliczone wcześniej i1 i ibmin wyznacza się liczbę przełożeń skrzynki 
biegów 
z, a następnie oblicza się wartości przełożeń biegów pośrednich ix.
Zadanie domowe. Praca kontrolna indywidualna z wykorzystaniem aplikacji komputerowej
 pt. "Obliczanie silnika i parametrów układu napędowego samochodu"  umieszczonej na 
płycie CD. 
PRACA KONTROLNA NR 2 
Temat: DOBÓR SILNIKA I PARAMETRÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDU 
              SAMOCHODOWEGO 
PODSTAWOWE DANE ZAŁOŻENIOWE: 
       - Rodzaj pojazdu: wg tablicy 2 z płyty CD. 
       - Rodzaj napędu: przedni lub tylny. 
       - Wymiary pojazdu: dług./wys./szer.   wg uznania. 
       - Współczynnik 
Cx: wg tablicy 1 z płyty CD. 
       - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: wg uznania. 
       - Prędkość maksymalna: wg uznania. 
       - Wymiary ogumienia: wg uznania. 
       - Rodzaj silnika spalinowego: wg uznania. 
       - Ilość cylindrów: wg uznania. 
ZAKRES PRACY: 
      1. Wykonać schemat napędu (przedniego lub tylnego). 
      2. Obliczyć główne parametry i wymiary silnika spalinowego. 
      3. Określić główne wymiary okładzin ciernych sprzęgła i siłę docisku tarcz sprzęgła. 
      4. Obliczyć liczbę biegów i wartości przełożeń skrzynki biegów. 
      5. Narysować wykres przedstawiający prędkości pojazdu na poszczególnych biegach. 
      6. Zestawić tabelarycznie najważniejsze obliczone wielkości. 
Uwagi: 
             - Podstawowe dane założeniowe uzgodnić z nauczycielem. 
             - Pozostałe dane wejściowe do obliczeń  wg uznania ucznia. 
             - Pracę oddać w postaci wydruku komputerowego. 
             - Pracę w formacie A4 odpowiednio zatytułować, spiąć i oddać w terminie do 
               (
max. 4 tygodnie - podać datę). 
             - Wzór strony tytułowej i drugiej strony - jak praca kontrolna nr 1.
          
Wydruki przykładowej pracy kontrolnej nr 2 - zobacz >> 
Powrót do planu wynikowego